Umowa przeniesienia praw do ogródka działkowego

Zbycie ogródka działkowego

Dzierżawa działkowa jako tzw. prawo obligacyjne jest niezbywalne, wobec czego umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej nie jest umową sprzedaży. Przenosząc prawa i obowiązki wynikające z tej umowy  Strony dokonują jedynie zmiany stron takiej umowy. Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną (bądź małżonkami) zawierającej oświadczenie o przeniesieniu praw i obowiązków, ale również rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. Zbycie to jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zbywanych nasadzeń, urządzeń czy altany.

Obecnie ustawa wymaga, aby była taka umowa została zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, a więc  aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy, a więc jej zawarcie np. jedynie w formie pisemnej będzie traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia praw do działki.

Skuteczność przeniesienia po podpisaniu umowy będzie zawieszona do czasu zatwierdzenia umowy przez stowarzyszenie ogrodowe które – jako strona umowy dzierżawy działkowej – ma możliwość wyrażenia stanowiska co do osoby, która ma się stać nowym dzierżawcą. Wobec tego, po wyjściu z kancelarii notarialnej należy złożyć do stowarzyszenia ogrodowego (zarządu ROD) wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki z załączoną umową, obejmującą wysokość uzgodnionego wynagrodzenia.

Od chwili złożenia tego wniosku Zarząd ROD będzie miał 2 miesiące na podjęcie uchwały przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy. Jeżeli zaś w tym terminie nie zapadnie żadna uchwała, to przeniesienie praw do działki będzie uważane za zatwierdzone.

Stowarzyszenie ogrodowe może odmówić zatwierdzenia, ale jedynie z ważnych powodów. Odmowa jest również możliwa, gdyby był inny kandydat oczekujący na działkę, który wówczas miałby obowiązek zapłacić ustalone wynagrodzenie ustępującemu działkowcowi w terminie 2 tygodni. Jeśli tego nie uczyni, nastąpi automatyczne zatwierdzenie przeniesienia praw do działki na wskazaną przez działkowca osobę.  Zarząd ROD nie może wskazać – w powyższym trybie – kandydata do przejęcia działki, jeżeli umowa o przeniesieniu praw do działki została zawarta pomiędzy działkowcem a jego osobą bliską – wówczas odmowa zatwierdzenia będzie możliwa tylko z ważnych powodów.

Umowa przeniesienia praw do działki winna być sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu ROD.

Przeniesienie praw do ogródka działkowego

Prawo do ogródka działkowego znajdującego się np. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych ze swojej istoty jest niezbywalne. Podpisując umowę przeniesienia praw do takiego ogródka nie nabywa się jego własności, a jedynie dokonuje się zmiany umowy dzierżawy działkowej w postaci zmiany strony tej umowy.
Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną obejmującej oświadczenie o przeniesieniu, ale również rozliczenie stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca.

Ustawa wymaga, aby umowa była zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie oznacza to, że wymagana jest w tym przypadku forma aktu notarialnego. Chodzi tylko o to, aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy.

Za przeniesienie własności altany i nasadzeń za kwotę powyżej 1.000,00 zł nabywca będzie musiał zapłacić urzędowi skarbowemu podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości.