Przeniesienie praw do ogródka działkowego

Prawo do ogródka działkowego znajdującego się np. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych ze swojej istoty jest niezbywalne. Podpisując umowę przeniesienia praw do takiego ogródka nie nabywa się jego własności, a jedynie dokonuje się zmiany umowy dzierżawy działkowej w postaci zmiany strony tej umowy.
Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną obejmującej oświadczenie o przeniesieniu, ale również rozliczenie stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca.

Ustawa wymaga, aby umowa była zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie oznacza to, że wymagana jest w tym przypadku forma aktu notarialnego. Chodzi tylko o to, aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy.

Za przeniesienie własności altany i nasadzeń za kwotę powyżej 1.000,00 zł nabywca będzie musiał zapłacić urzędowi skarbowemu podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości.