Dokumenty

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności, przy czym przed dokonaniem czynności notarialnej,
w celu weryfikacji poprawności dokumentów, polecamy bezpośredni kontakt z Notariuszem.

Na etapie przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające jest dostarczenie do kancelarii osobiście lub drogą mailową kopii dokumentów, jednak w dniu zawarcia aktu niezbędne będzie przedłożenie Notariuszowi do wglądu oryginałów dokumentów.

Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w  Kancelarii Notariusz udziela bezpłatnie.

Spis dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy zbycia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu

Spis dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy zbycia lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności

Spis dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spis dokumetów niezbędnych do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia

Spis dokumentów niezbędnych do przygotowania pełnomocnictwa

Spis dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy spółki