Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przed dokonaniem każdej z poniższych czynności zalecamy zasięgnąć w naszej Kancelarii informacji w celu indywidualnego ustalenia terminu czynności oraz jej kosztów. Zakres pracy Notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Z art. 79 powołanej ustawy wynika, że Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. Sporządza umowy w formie aktu notarialnego

2. Dokonuje poświadczeń, w tym w wersji elektronicznej

3. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

4. Doręcza oświadczenia

5. Sporządza protokoły

6. Sporządza protesty weksli i czeków

7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z okazanych dokumentów, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

9. Sporządza na żądanie Stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, w tym w wersji elektronicznej

10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz taksę notarialną.

Stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu danej czynności. Wartość tę ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności. Taksa notarialna opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

W celu ustalenia kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, kwoty wynagrodzenia notariusza oraz kwoty należnej z tytułu opłat sądowych prosimy o kontakt z pracownikiem Kancelarii.