Umowa przeniesienia praw do ogródka działkowego

Zbycie ogródka działkowego

Dzierżawa działkowa jako tzw. prawo obligacyjne jest niezbywalne, wobec czego umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej nie jest umową sprzedaży. Przenosząc prawa i obowiązki wynikające z tej umowy  Strony dokonują jedynie zmiany stron takiej umowy. Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną (bądź małżonkami) zawierającej oświadczenie o przeniesieniu praw i obowiązków, ale również rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. Zbycie to jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zbywanych nasadzeń, urządzeń czy altany.

Obecnie ustawa wymaga, aby była taka umowa została zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, a więc  aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy, a więc jej zawarcie np. jedynie w formie pisemnej będzie traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia praw do działki.

Skuteczność przeniesienia po podpisaniu umowy będzie zawieszona do czasu zatwierdzenia umowy przez stowarzyszenie ogrodowe które – jako strona umowy dzierżawy działkowej – ma możliwość wyrażenia stanowiska co do osoby, która ma się stać nowym dzierżawcą. Wobec tego, po wyjściu z kancelarii notarialnej należy złożyć do stowarzyszenia ogrodowego (zarządu ROD) wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki z załączoną umową, obejmującą wysokość uzgodnionego wynagrodzenia.

Od chwili złożenia tego wniosku Zarząd ROD będzie miał 2 miesiące na podjęcie uchwały przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy. Jeżeli zaś w tym terminie nie zapadnie żadna uchwała, to przeniesienie praw do działki będzie uważane za zatwierdzone.

Stowarzyszenie ogrodowe może odmówić zatwierdzenia, ale jedynie z ważnych powodów. Odmowa jest również możliwa, gdyby był inny kandydat oczekujący na działkę, który wówczas miałby obowiązek zapłacić ustalone wynagrodzenie ustępującemu działkowcowi w terminie 2 tygodni. Jeśli tego nie uczyni, nastąpi automatyczne zatwierdzenie przeniesienia praw do działki na wskazaną przez działkowca osobę.  Zarząd ROD nie może wskazać – w powyższym trybie – kandydata do przejęcia działki, jeżeli umowa o przeniesieniu praw do działki została zawarta pomiędzy działkowcem a jego osobą bliską – wówczas odmowa zatwierdzenia będzie możliwa tylko z ważnych powodów.

Umowa przeniesienia praw do działki winna być sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu ROD.