Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego bez likwidacji

Na mocy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924) dnia 31 grudnia 2015 roku byt prawny utraciły wszystkie spółki wpisane do obowiązującego dawniej Rejestru Handlowego B i nieprzerejestrowane do dnia dzisiejszego do KRS.

Zmiana przepisów jednak spowodowała, że wnioski o wykreślenie bez likwidacji bywają kierowane przez podmioty, które chcą uniknąć często kosztownych postępowań likwidacyjnych.

Obecnie sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego gdy spółka nie składa sprawozdań rocznych, a postępowania przymuszające i grzywny nie skutkują, lub miedzy innymi jeśli postępowanie upadłościowe wobec spółki nie może być przeprowadzone z uwagi na brak majątku na pokrycie jego kosztów. W takich okolicznościach sąd po stwierdzeniu, że spółka nie prowadzi działalności ani nie posiada majątku, wykreśla ją z KRS.

W standardowym trybie to wspólnicy niechcianej spółki powinni podjąć uchwałę o zakończeniu jej działalności, przeprowadzić postępowanie likwidacyjne oraz złożyć stosowne dokumenty kończące byt spółki do KRS.