Sąd Najwyższy o nabywaniu nieruchomości przed ślubem

Gdy para kupuje nieruchomość i płaci tylko jedno z nich, 
powinni zabezpieczyć swoje interesy. Do ślubu może bowiem nie dojść. To wniosek z postanowienia Sądu Najwyższego (sygn. akt IV CSK 474/13). Po dwóch latach znajomości Agnieszka P. i Mateusz C. zaczęli planować małżeństwo. Mężczyzna zaproponował kupno działki, na której po ślubie mieli postawić dom. Ponieważ nie dysponował pieniędzmi (studiował), ziemię kupili za pieniądze kobiety, ale na współwłasność – za 12,5 tys. zł. Kiedy trzy lata później Agnieszka zaczęła naciskać w sprawie daty ślubu, Mateusz oświadczył, że nie zamierza się z nią żenić, i się rozstali. Z powodu boomu na rynku nieruchomości wartość kupionej działki wzrosła do 400 tys. zł.

Sąd rejonowy zgodził się z nią. Zniósł współwłasność, przyznając działkę w całości Agnieszce P. bez spłat na rzecz byłego partnera. Uznał, że skoro planowany cel, czyli założenie rodziny i zamieszkanie we wspólnym domu, nie jest możliwy do osiągnięcia, to świadczenie kobiety stało się nienależne, a Mateusz C. uzyskał bezpodstawne wzbogacenie.

Innego zdania był Sąd Okręgowy w Lublinie: podzielił działkę po połowie. Werdykt ten utrzymał Sąd Najwyższy, przypominając, że zasadą postępowania o zniesienie współwłasności jest jego kompleksowość. Sąd rozstrzyga wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy.

źródło: www.prawo.rp.pl

 

Podatek od spadku

W przypadku dziedziczenia podatnicy – członkowie najbliższej rodziny (np. dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonkowie, rodzeństwo), muszą dopełnić formalności, czyli zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Na złożenie zawiadomienia podatnik ma 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli postępowanie spadkowe toczyło się w sądzie) albo od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (jeżeli postępowanie spadkowe toczyło się przed notariuszem).

Niedotrzymanie terminu do zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pozbawia podatnika zwolnienia z podatku od spadku. Taki sam skutek ma też przedwczesne złożenie zgłoszenia. Podatnik powinien zatem dokonać zgłoszenia nie wcześniej niż w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w dniu zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia i nie później niż w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia następującego po tym dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przeniesienie praw do ogródka działkowego

Prawo do ogródka działkowego znajdującego się np. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych ze swojej istoty jest niezbywalne. Podpisując umowę przeniesienia praw do takiego ogródka nie nabywa się jego własności, a jedynie dokonuje się zmiany umowy dzierżawy działkowej w postaci zmiany strony tej umowy.
Przeniesienie praw do działki następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną obejmującej oświadczenie o przeniesieniu, ale również rozliczenie stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca.

Ustawa wymaga, aby umowa była zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie oznacza to, że wymagana jest w tym przypadku forma aktu notarialnego. Chodzi tylko o to, aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy.

Za przeniesienie własności altany i nasadzeń za kwotę powyżej 1.000,00 zł nabywca będzie musiał zapłacić urzędowi skarbowemu podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości.